Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ του Κόκκινου Δικτύου

Mε κοινή τους ανακοίνωση οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ Ψαρρεα και Γαιτανη που ανήκουν στο "Κόκκινο Δίκτυο" και άρα στην "αριστερή πτέρυγα" του ΣΥΡΙΖΑ.  Το βάφτισμα του ψαριού σε κρέας, συνεχίζεται φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι μιντιακές δηλώσεις περί διαφωνίας της "αριστερής πτέρυγας" με την ΠΝΠ και τη δέσμευση των χρηματικών διαθεσίμων, σχεδόν ολόκληρου του Δημοσίου, παραμένουν δηλώσεις του αέρα, ενώ στην πράξη συμφωνούν απολύτως. Ας μας που οι κυρίες Ψαρρεα και Γαιτανη, πώς θεωρούν εαυτούς ως "αριστερές" και "προοδευτικές" με την συμφωνία τους σε ένα επαίσχυντο πολιτικό παιχνίδι που στερεί από ταμεία, δήμους, ΝΠΔΔ και ιδρύματα την βασική τους ικανότητα να λειτουργούν, όπως τέλος πάντων λειτουργούν, για το όφελος του ελληνικού λαού; 

Όχι κυρίες Ψαρρεα και Γαιτανη. Δεν υπάρχει πολιτικό ή ιδεολογικό έρεισμα ή άλλοθι για τη συμμετοχή στο ξήλωμα της λαϊκής περιουσίας του κράτους, ότι ιδεολόγημα της πλάκας κι αν χρησιμοποιηθεί και όποια δικαιολογία κι αν αξιώνετε ότι έχετε. 

Ο δρόμος για την περίπτωσή σας είναι διπλός: 
  • Είτε συμφωνείτε με το ξάφρισμα της λαϊκής περιουσίας υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου και παραμένετε στη Βουλή, ψηφίζοντας το νέο Μνημόνιο του Ιουνίου και μένοντας γνωστές στην ιστορία ως βουλευτές του νέου ΠΑΣΟΚ.
  • Είτε διαφωνείτε και παραιτείστε πηγαίνοντας με αξιοπρέπεια σπίτι σας.

Τίποτε άλλο δεν χωράει σε τέτοιες καταστάσεις και με τέτοια πολιτικά διλήμματα!

Η Ανακοίνωση του Κόκκινου Δικτύου.

1. Σχε­τι­κά με την υπερ­ψή­φι­ση της νο­μο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης για τη δέ­σμευ­ση των απο­θε­μα­τι­κών φο­ρέ­ων του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα, έχου­με να πα­ρα­τη­ρή­σου­με τα εξής:

α. Αυτή τη στιγ­μή ήταν ο μο­να­δι­κός τρό­πος για να πλη­ρω­θούν μι­σθοί και συ­ντά­ξεις δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων στα τέλη Απρι­λί­ου - αρχές Μαϊου, με δε­δο­μέ­νο ότι η κυ­βέρ­νη­ση εξά­ντλη­σε τα ρευ­στά δια­θέ­σι­μα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού αλλά και φο­ρέ­ων του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα για να απο­πλη­ρώ­σει τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια του κρα­τι­κού χρέ­ους.

β. Δεν έπρε­πε  να δώ­σου­με τον πα­ρα­μι­κρό "χώρο" στις μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Πο­τά­μι), των οποί­ων η κρι­τι­κή στην ΠΝΠ είναι υπο­κρι­τι­κή και οι οποί­ες πιέ­ζουν ευ­θέ­ως στην κα­τεύ­θυν­ση της εσω­τε­ρι­κής στά­σης πλη­ρω­μών σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις, ενώ ου­δό­λως δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν μέχρι σή­με­ρα που η κυ­βέρ­νη­ση πλή­ρω­νε με τα ίδια δια­θέ­σι­μα τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια του κρα­τι­κού χρέ­ους. Με την πο­λι­τι­κή τους απο­δει­κνύ­ουν ότι βά­ζουν τα "δι­καιώ­μα­τα" των δα­νει­στών πάνω από τους μι­σθούς και τις συ­ντά­ξεις. Δεν κι­νη­το­ποιού­νται ούτε για τα δια­θέ­σι­μα των φο­ρέ­ων ούτε για τους μι­σθούς και τις συ­ντά­ξεις, αλλά για τα "δι­καιώ­μα­τα" των δα­νει­στών.    

2. Κα­λού­με την κυ­βέρ­νη­ση να ανα­θε­ω­ρή­σει άμεσα την επι­λο­γή της να εξα­ντλεί τα ρευ­στά δια­θέ­σι­μα του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα για την πλη­ρω­μή το­κο­χρε­ο­λυ­σί­ων. Πρέ­πει να αντι­στρέ­ψου­με τον εκ­βια­σμό των δα­νει­στών προ­χω­ρώ­ντας σε παύση πλη­ρω­μών στα το­κο­χρε­ο­λύ­σια του κρα­τι­κού χρέ­ους. Είναι η μόνη, "νό­μι­μη" και απο­τε­λε­σμα­τι­κή άμυνα στους εκ­βια­σμούς των δα­νει­στών και στην κι­νη­το­ποί­η­ση των ντό­πιων, μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων και συμ­μά­χων τους, που χρη­σι­μο­ποιούν τη χρη­μα­το­δο­τι­κή ασφυ­ξία σαν όπλο για να μας υπο­χρε­ώ­σουν να βά­λου­με την υπο­γρα­φή μας σε νέα μνη­μό­νια.

Η εξά­ντλη­ση των ρευ­στών δια­θε­σί­μων για να πλη­ρώ­νου­με αυ­τούς που μας εκ­βιά­ζουν, τους απο­θρα­σύ­νει, εξα­σθε­νί­ζει τη θέση μας, υπο­σκά­πτει την αξιο­πι­στία μας, απο­θαρ­ρύ­νει αυ­τούς που μας στή­ρι­ξαν, κάνει το χρόνο να δου­λεύ­ει για τους δα­νει­στές κι όχι για μας, δίνει "χώρο" στις εγ­χώ­ριες μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις να θο­ρυ­βούν υπο­κρι­τι­κά και οδη­γεί με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια σε πλή­ρες αδιέ­ξο­δο.

Η μόνη απά­ντη­ση είναι η παύση πλη­ρω­μών στα το­κο­χρε­ο­λύ­σια και η δια­γρα­φή του χρέ­ους, που ανα­δει­κνύ­ο­νται σε εκ των ων ουκ άνευ προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων και την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας.

25/4/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου